• Особливості культової практики представників зрубної спільності. Специфіка ідеологічних поглядів досліджуваних племен. Аналіз поховального обряду, його значення для зрубників. Загальна характеристика космологічних уявлень племен зрубної культури.

  курсовая работа (39,4 K)
 • Протиборство між українськими повстанцями та сталінським тоталітарним режимом. Силові та агітаційні методи налагодження стосунків представників радянської влади з населенням. Інформаційна війна між національно-визвольним рухом і комуністичним режимом.

  статья (35,0 K)
 • Анархізм - один з ідеологічних напрямів і рухів, що мали місце в Україні на початку ХХ століття та, зокрема, у період 1917-1921 років. Формування ідеології анархізму, основні його теоретики. Держава як головне джерело соціального та політичного зла.

  реферат (20,2 K)
 • Основні положення пан’європейських проектів Р. Куденхове-Калергі та А. Бріана. Теоретичне підґрунтя майбутніх інтеграційних процесів та їх практичне значення в майбутньому створенні органів влади європейських об’єднань. Зміст інтеграційних проектів.

  статья (28,7 K)
 • Вавілонське рабовласницьке суспільство. Вавилонська релігія та ідея безсилля людини перед надприродними силами. Панування релігії і жрецтва в галузі ідеології. Писемність, література та розвиток науки. Відхід від традиційного релігійного світогляду.

  реферат (24,2 K)
 • Дослідження загадки становлення ідеології в роботі Й.-Г. Фіхте "Darstellung der Wissenschaftslehre: aus d. Jahren 1801/02". Новітні дослідження в сфері онтопсихології і позитивної психології Менегетті; необхідність сутнісної реалізації особистості.

  статья (28,4 K)
 • Порядок та основні правила розробки концепції ресторану, її структура та головні елементи, необхідні знання та їх джерела. Можливості та напрями зміни концепції ресторану, оцінка її впливу на подальшу долю закладу, необхідність аналізування ринку.

  реферат (14,1 K)
 • Політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на поділі людей на біологічні групи на основі видимих особливостей. Расизм як ідеологія. Расизм в історії. Ідеї "расової чистоти" і переваги "німецької раси" Адольфа Гітлера.

  презентация (9,2 M)
 • Основні фізичні властивості полімерного матеріалу. Порівняння фізичних властивостей полімерних матеріалів. Довжина молекули полімеру. Позначення поліетилентерефталату на ринку. Основні сфери застосування поліетилентерефталату (ПЕТ) у промисловості.

  курсовая работа (1,6 M)
 • Назви кольорів як компонент відтворення мовної моделі світу. Семантико-граматична характеристика кольороназв у поетичних творах Антонича. Лексико-семантичні групи епітетів, їх граматичне вираження у ліриці поета, семантична характеристика метафор.

  дипломная работа (178,9 K)
 • Визначення комплексних наукових підходів до виявлення параметрів ідіостилю газетного видання, ролі мовностилістичних і лексичних засобів у системі концептуального виокремлення. Роль лексичних компонентів ідіостилю в реалізації прагматичного потенціалу.

  автореферат (29,2 K)
 • Царкоўна-рэлігійная Рэфармацыя ў Беларусі, яе антыклерыкальны і антыкаталічны напрамак. Узмацненне рэлігійнага індыферэнцізма і скептызма ў беларускім грамадстве другой паловы ХVІІІ стагоддзя. Зараджэнне ў асяроддзі маладой шляхты якабінскага руху.

  реферат (26,8 K)
 • Асоба Бярдзяева: этапы жыцця і творчасці. Эвалюцыя філасофскіх поглядаў рускага філосафа. Чалавек, асоба, індывід ў разуменні мыслення. Свабода як першапачаткова ўласціва ўласцівасць чалавека. Творчасць як працяг справы Бога і апраўданне чалавека.

  дипломная работа (64,7 K)
 • Ідэйныя вытокі экзістэнцыялізму французскага мысляра Ж.-П.Сартра. Умовы ўзнікнення і сутнасць екзистенцализму. Атэістычны экзістэнцыялізм Ж.-П.Сартра і яго філасофскі метад. Філасофская канцэпцыя свабоды Ж.-П.Сартра: свабода і выбар, свабода і адказнасць.

  дипломная работа (49,1 K)
 • Створення ефективних структур управління системи фізичного виховання як одна з найбільш важливих проблем розвитку системи освіти. Система управління державними навчальними закладами. Вища ланка управління фізичною культурою у м. Кам’янець-Подільському.

  реферат (8,6 K)
 • Класифікація і типологізація видань. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові. Класифікація ізографічних документів. Листівка як вид пропагандистської продукції. Призначення художньої репродукції.

  курсовая работа (39,5 K)
 • Мінімізація довгострокових сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми. Довгострокові середні витрати. Довгострокові граничні витрати. Співвідношення праці і капіталу. Карта ізокост. Ізокванта. Точка рівноваги фірми. Еквімаржинальний принцип.

  реферат (118,9 K)
 • Ізомерія - явище просторове і структурне, що визначається особливостями структури молекули і порядком зв'язку атомів. Фізичні константи і фізіологічні властивості геометричних ізомерів. Оптична активність органічної сполуки. Ізомерія комплексних сполук.

  реферат (124,6 K)
 • Найбільш значущі міста Ізраїлю, його культура та релігія. Традиційні галузі промисловості і транспортні шляхи держави. Географічне положення та природні ресурси Ірану. Історія перської цивілізації. Населення, національна культура та господарство країни.

  реферат (26,2 K)
 • Характеристика національної грошової одиниці, ринку акцій, облігацій. Особливості управління та організації експортно-імпортних операцій у системі міжнародних фінансових відносин. Характеристика офшорний банківських центрів. Розвиток банківської системи.

  контрольная работа (31,8 K)