• Вивчення методики інвентаризації матеріальних цінностей підприємства як засіб контролю над його збереженням, ефективністю використання. Значення інвентаризаційної роботи в умовах ринку. Інвентаризація валютних коштів підприємств, облік її результатів.

  аттестационная работа (122,8 K)
 • Основні проблеми забезпечення достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємстві. Проведення інвентаризації майна та фінансових зобов’язань. Здійснення в компанії порівняння та перевірки фактичної наявності майна з даними обліку.

  курсовая работа (155,6 K)
 • Теоретичні аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів. Нормативно-правове регулювання обліку. Методи інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів. Відображення в регістрах обліку. Документаційне забезпечення операцій.

  курсовая работа (66,3 K)
 • Парниковий ефект та Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Суть інвентаризації та модель процесу емісії газів. Стан системи інвентаризації парникових газів в Україні. Джерела емісії в енергетичному секторі Тернопільської області.

  курсовая работа (449,0 K)
 • Інвентаризація як необхідна умова діяльності підприємства. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та метод бухгалтерського обліку. Аналіз комерційної діяльності базового підприємства. Документальне оформлення результатів інвентаризації та її облік.

  курсовая работа (1017,3 K)
 • Основні завдання інвентаризації. Принципи інвентаризації: об’єктивність, своєчасність, точність, безперервність. Оформлення наслідків інвентаризації. Класифікація видів та основні стадії проведення інвентаризації. Види інвентаризаційних різниць.

  контрольная работа (25,5 K)
 • Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів на ПрАТ "Протеїн Продакшн". Виробничо-фінансова характеристика товариства. Бухгалтерські поняття, терміни та їх визначення в трактуванні вітчизняних авторів. Облікове відображення інвентаризації.

  курсовая работа (62,9 K)
 • Основні причини та передумови проведення царським урядом інвентарної реформи 1847-1848 рр., позитивні та негативні аспекти її впровадження в життя. Економічна, соціально-політична та національна суть реформи Російської держави на Правобережній Україні.

  курсовая работа (167,5 K)
 • Визначення поняття інверсії на площині, її властивості. Виведення формул аналітичного задання інверсії на площині. Побудова образу точок, прямих і кіл, властивості кутів і відстаней між точками при інверсії. Ортогональні і інваріантні окружності інверсії.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Види систем електричного живлення, планування та основні вимоги до них. Джерела безперебійного й гарантованого електроживлення. Електромеханічні перетворювачі напруги. Вибір схеми інвертора, опис принципу дії. Собівартість виготовлення блоку живлення.

  дипломная работа (3,2 M)
 • Принцип дії інвертора. Перетворювачі на основі автогенератора Ройєра. Застосування дроселів насичення для забезпечення перемикання транзисторів при зменшенні струму бази. Самозахист від короткого замикання внаслідок розмикання декількох транзисторів.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Сутнісна характеристика прямих іноземних інвестицій та їх роль в економічному зростанні національної економіки. Сучасний стан іноземного інвестування в Україні. Основні альтернативні шляхи вдосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій.

  дипломная работа (127,8 K)
 • Інвестиційна діяльність підприємств як один з найбільш складних і ризикових видів бізнесу, її сутність та завдання. Особливості формуванню позитивного інвестиційного клімату в Україні. Основні напрями реформування державної інвестиційної політики.

  реферат (26,8 K)
 • Економічна сутність інвестицій, їх значення та вплив на обсяг національного доходу суспільства. Критерії оцінки ефективності розробленої інвестиційної стратегії підприємства. Інвестування в основний капітал в ТОВ "Північноукраїнський будівельний альянс".

  курсовая работа (79,3 K)
 • Інвестиція - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності. За її результатом створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Інвестиції у сферу будівництва та нерухомості.

  реферат (296,3 K)
 • Визначення зміни в порівнянні зі звітним періодом показників фондовіддачі по активній частині, фондоозброєності і технічній озброєності праці з метою визначення потреби в інвестиціях. Курс акції і її ринкова вартість. Фінансування інвестиційних проектів.

  контрольная работа (150,0 K)
 • Функції та роль інвестицій в економіці держави. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні, правове регулювання, державна підтримка, шляхи її активізації та створення сприятливого інвестиційного клімату. Регіональні тенденції залучення інвестицій.

  курсовая работа (124,1 K)
 • Сутність і класифікація капітальних вкладень. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень. Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів. Розрахунок та аналіз економічної ефективності варіантів проектів.

  курсовая работа (300,9 K)
 • Економічна сутність інвестицій та їх класифікація. Фактори інвестиційної політики, особливості їх ранжування. Сучасний стан розвитку інвестування в Україні, його проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний досвід здійснення інвестиційної політики.

  курсовая работа (324,2 K)
 • Теоретичні основи організації інвестиційного процесу. Умови формування і методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Аналіз інвестиційної активності ВАТ "Турбоатом". Система заходів стимулювання інвестиційної активності підприємств України.

  курсовая работа (279,8 K)