Аналіз системи мотивації діяльності персоналу на підприємстві "Бригантина" м. Луганськ

Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності виробництва. Характеристика теорій мотивації. Аналіз трудових ресурсів та ефективності їх використання на підприємстві "Бригантина" м. Луганськ. Заходи щодо вдосконалення системи мотивації персоналу.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.05.2014
Размер файла 5,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності виробництва
 • 1.1 Поняття мотивації та стимулювання персоналу
 • 1.2 Основні елементи системи мотивації персоналу
 • 1.3 Характеристика і взаємозв'язок основних теорій мотивації
 • Висновки до першого розділу
 • Розділ 2. Аналіз системи мотивації діяльності персоналу на підприємстві "Бригантина" м. Луганськ
 • 2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства "Бригантина" м. Луганськ
 • 2.2 Аналіз трудових ресурсів та ефективності їх використання на підприємстві
 • 2.3 Оцінка системи моральної та матеріальної мотивації на підприємстві
 • 2.4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
 • Висновки до другого розділу
 • Розділ 3. Заходи щодо вдосконалення системи мотивації діяльності персоналу на підприємстві
 • Висновки до третього розділу
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Додатки

Вступ

Актуальність. Орієнтація економіки на ринкові відносини докорінно змінює підходи до вирішення багатьох економічних проблем і насамперед тих, що пов'язані з людиною. Тому зрозуміла та увага, що приділяється концепції управління, у центрі якої знаходиться людина, розглянута як найвища цінність. Відповідно до неї всі системи управління націлені на більш повне використання здібностей працівника в процесі виробництва, що є основою ефективної діяльності підприємства незалежно від форми власності та галузі функціонування.

В умовах формування нових механізмів господарювання, орієнтованих на ринкову економіку, перед підприємствами постає необхідність працювати по-новому, зважаючи на закони і вимоги ринку, опановуючи новим типом економічної поведінки, пристосовуючи всі сторони виробничої діяльності до ситуації. У зв'язку з цим зростає внесок кожного працівника в кінцеві результати діяльності підприємства.

Вирішальним причинним фактором результативності діяльності людей є їх мотивація. Трудова мотивація - це процес стимулювання окремого виконавця чи групи людей до діяльності, спрямований на досягнення цілей підприємства, до продуктивного виконання прийнятих рішень або намічених робіт.

Мотивація праці безпосередньо пов'язана з потребами кожної людини, будучи необхідною умовою включення у виробничу діяльність, способом кращого вирішення соціальних проблем.

Розуміння того, який вплив надає мотивація на результати праці, змушує керівників більш уважно придивлятися до того, наскільки умови праці, практика управління, психологічний клімат, система стимулювання, організаційна культура сприяють формуванню високої трудової мотивації у працівників. Грошові стимули при цьому є дуже важливими, але далеко не єдиним чинником, що визначає трудову мотивацію. Потрібен комплексний підхід до формування мотивуючого, організаційного середовища, тобто створення таких умов на підприємстві, які максимально сприяють підвищенню трудової мотивації працівників.

Актуальність і практична значущість даної теми обумовлена тим, що мотивація є найважливішим управлінським інструментом будь-якої діяльності, який служить основою росту і процвітання підприємства.

Великий внесок у розробку проблеми мотивації праці вніс А. Маслоу, створивши ієрархічну піраміду потреб. Незважаючи на різні критичні зауваження з боку дослідників, його наукові висновки слугували відправною крапкою для безлічі розробок і концепцій. Ідеї Маслоу отримали подальший розгляд у працях таких дослідників, як К. Альдерфер, Ф. Герцберг, Д. Мак - Клелланд.

Необхідно відзначити, що певне значення для опису проблеми трудової мотивації мали дослідження зарубіжних вчених, серед яких: Д. Аткінсон, Д. Маккіллен, С. Адамс, Б. Скіннер, Е. Локк, JI. Портер, Е. Лоулер та ін. Їх концепції засновані на розгляді безпосереднього процесу трудової діяльності.

В останні роки з'явилися роботи зарубіжних і вітчизняних вчених, що представляють нові підходи до дослідження ролі мотиваційної складової як основи сучасного соціального управління. Гідне місце серед цих дослідників займають П.Ф. Друкер, В.І. Герчиков, B. C. Магун, Е.А. Уткін та ін.

Проте, незважаючи на представлене коло теоретичних досліджень і накопичений практичний досвід, в теорії і практиці мотивації залишається чимало аспектів, розглянутих недостатньо повно (починаючи з основних понять теорії мотивації і закінчуючи інструментарієм дослідження проблем реалізації її в організаціях). Мало уваги приділяється соціально-психологічному ефекту мотивації, важливість якого в сучасних умовах зростає: на перший план, поряд з економічними, виходять такі показники, як задоволеність працею, відданість підприємству, прийняття його цілей як особисто значущих.

мотивація персонал трудовий ресурс

Об'єкт дослідження - система мотивації на підприємствах ресторанного господарства.

Предмет дослідження - підходи та заходи щодо формування та вдосконалення системи мотивування на підприємстві ресторанного господарства - кафе "Бригантина", м. Луганськ.

Мета дипломного проекту - узагальнення теоретичних положень, обґрунтування та розробка практичних заходів щодо вдосконалення системи мотивування на підприємстві ресторанного господарства.

Відповідно до мети дослідження у роботі поставлено наступні завдання:

- розкрити поняття мотивації та стимулювання персоналу;

- навести характеристику основних елементів системи мотивації персоналу;

- охарактеризувати взаємозв'язок основних теорій мотивації;

- навести загальну характеристику підприємства ресторанного господарства - кафе "Бригантина", м. Луганськ;

- проаналізувати систему мотивації персоналу на підприємстві;

- надати оцінку систем моральної та матеріальної мотивації на підприємстві;

- проаналізувати систему охорони праці та безпеки життєдіяльності на підприємстві;

- розробити пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві ресторанного господарства.

Під час написання дипломного проекту були використані наступні методи наукових досліджень: узагальнення, метод теорії, абстрагування, вимірювання, метод аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що теоретично обґрунтоване поняття мотивації та стимулювання персоналу підприємства ресторанного бізнесу; визначено характеристику основних елементів системи мотивації персоналу; проаналізовано систему мотивації персоналу підприємства; надано оцінку системи моральної та матеріальної мотивації на підприємстві, що дозволило визначити напрямки щодо її вдосконалення.

Практичне значення: Результати дипломного проекту дозволять розширити теоретичні уявлення в області мотивації персоналу на підприємстві ресторанного господарства. Висновки, отримані в роботі, можуть бути використані при розробці ефективних систем мотивації персоналу і вдосконалення виробничо-трудових відносин на сучасних підприємствах громадського харчування.

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки до кожного розділу, загальні висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг роботи складає ____ сторінок.

Розділ 1. Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності виробництва

1.1 Поняття мотивації та стимулювання персоналу

Розвиток соціальних відносин у суспільстві змінює потреби персоналу підприємства. Так на сучасному етапі розвитку економіки крім матеріального фактора велике значення мають моральні стимули і соціальні пільги. Розвиток моральних форм стимулювання найманих робітників збільшує значення корпоративного мислення працівників та розвиток системи соціальних пільг.

Для характеристики поняття "мотивації" необхідно визначити сутність основних категорій, які безпосередньо стосуються змісту й логіки поведінки людей в процесі трудової діяльності.

Потреби - це те, що неминуче виникає й супроводжує людину на її життєвому шляху, те, що є спільним для різних людей й водночас виявляється індивідуальним для кожної людини [12, с.84].

Значна роль потреб полягає в тому, що вони спонукають людей до дії. Характер походження потреб є досить складним, але в їх основі лежать дві визначальні причини. Перша має фізіологічний характер, тому що людина як жива істота потребує певних умов і засобів до існування. Друга є результатом суспільного існування.

Комплексне вивчення системи потреб зумовлює їх класифікацію [12, с.87]:

за природою вони поділяються на первинні (фізіологічні) й вторинні (психологічні, які усвідомлюються з досвідом);

за суб'єктом вияву (особисті, групові, колективні, суспільні);

за кількісною визначеністю й можливістю задоволення (абсолютні, дійсні, платоспроможні, задоволені);

за характером і причиною виникнення (матеріальні, трудові, статусні).

Діяльність людини є основним фактором формування особистих потреб. Чим ширшою й багатограннішою є діяльність людини, тим різноманітнішими є її потреби і тим повніше вони задовольняються.

Залежно від кількісної визначеності й можливостей щодо задоволення, сукупність потреб поділяють на абсолютні, дійсні, платоспроможні й задоволені [12, с.92]. Абсолютні потреби виявляються лише у бажанні володіти певними товарами чи користуватися певними послугами. Дійсні потреби формуються в межах досягнутого рівня виробництва. Платоспроможні потреби визначаються реальними можливостями споживачів. До задоволених потреб відносять такі, що фактично задовольняються наявними благами та послугами. Між зазначеними видами потреб існує певний взаємозв'язок. Так, абсолютні потреби під впливом розвитку продуктивних сил і науково-технічного прогресу перетворюються на дійсні. Останні внаслідок участі населення у суспільному виробництві й поділу суспільного продукту набувають форми платоспроможного попиту, який у подальшому задовольняється на ринку товарів та послуг.

Потреби у свідомості людини перетворюються на інтерес або мотив, який і спонукає людину до певної цільової дії. Але за однакової потреби у різних людей виникають неоднакові мотиви та дії. Мотиви мають неоднозначний вплив на дії людей. Однакові мотиви у різних людей спричиняють неоднакові дії й, навпаки, ідентичні дії можуть зумовлюватися різними мотивами [60].

Потреби суспільства спонукають людей до діяльності, породжують у них відповідні інтереси: інтереси суспільства, колективу й особи. Задоволення особистих потреб і інтересів є умовою отримання прибутку підприємством і національного доходу суспільством.

Поряд з категоріями "мотив" і "інтерес" широко використовується термін "стимул". Стимул - спонукання до дії (матеріальне, моральне тощо), яке має цільову спрямованість. Стимулювання - це процес використання конкретних засобів на користь людини й підприємства та один із способів, за допомогою якого здійснюється мотивація трудової діяльності [12, с.105]. Чим вищою є якість робочої сили, досконалішими трудові відносини, тим меншою є потреба у стимулюванні як способі управління персоналом.

Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Мотивація - це сукупність усіх мотивів, які мають вплив на поведінку людини [12, с.106].

Важливим є питання про співвідношення "внутрішньої" і "зовнішньої" мотивації. Суть проблеми полягає в тому, що діяльність людини залежить як від мотивів, що виникають у внутрішньому світі людини, так і від мотивів, які виникають у відкритій її взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища, які породжують мотиви, що спонукають людину до певних дій.

Характерними різновидами зовнішньої мотивації є стимулювання згідно з діючим на підприємстві положенням про преміювання, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівництва, правилами поведінки тощо. Проте на практиці майже неможливо розмежувати вплив лише внутрішніх чи лише зовнішніх мотивів. В одних випадках дії людини можуть бути сформовані переважно внутрішньою мотивацією, а в інших - переважно зовнішньою. Може бути й так, що спонукальні дії водночас формуються обома системами мотивації.

Відсутність чіткого розмежування внутрішньої й зовнішньої мотивацій не знижує, а, навпаки, підвищує значення їх аналізу у практиці менеджменту.

Терміни "мотивація" та "стимулювання" незважаючи на давнє походження не мають однозначного трактування їх співвідношень. Так у західній економічній літературі містяться дані щодо сучасних форм мотивації і стимулювання персоналу, але вони розрізнені, відбивають специфіку окремих країн і не застосовні в чистому вигляді в українській економіці. Публікацій на цю тему вкрай мало [61].

Питання мотивації і стимулювання праці висвітлюються в наукових працях таких вітчизняних учених: А.О. Бадіон, В.Ф. Грищенко, Л.І. Донець, Т. О.0Дяченко, Г. М.0Захарчин, А. М.0Колот, Н. П.0Любомудрова, В. М.1Милашенко, О.С. Соснин, І.І. Тимошенко, В.Г. Шульга та інші. Ними був зроблений істотний внесок у розробку теорії і практики стимулювання праці. Однак, на сучасному етапі розвитку виробництва і суспільства у вітчизняній науковій літературі одержало поширення ототожнення мотивів і стимулів, а також процесу мотивації й стимулювання. Отже першочерговою задачею, у вивченні даної проблематики, є понятійно-теоретичне усвідомлення відмежування поняття "мотивація" від поняття "стимулювання".

Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій [2, 4, 7, 8, 10] у цій сфері свідчить, що серед учених існують різні думки із приводу досліджуваних понять (див. табл.1.1). Так, О.П. Колонтаєвський під мотивацією розуміє процес розвитку й закріплення у працівників внутрішніх мотивів до діяльності [22, с.21].

У той же час Н. В Латиш зазначає, що мотивувати працівника - значить використовувати внутрішні причини, що спонукують працівника до діяльності, допомагати йому їх усвідомити. При недоліку або відсутності таких причин включається стимулювання, з метою формування мотивів до праці (внутрішніх збуджуючих чинників, зумовлених певними потребами). Це означає, що в процесі реалізації стимулів до праці формуються нові ціннісні орієнтації, тобто нова трудова мотивація [62].

Аналіз розглянутих підходів показує, що вони частково збігаються, але при цьому кожен із них розкриває певну сторону цієї складної і багатогранної категорії. Проте більшість сучасних економістів приділяють увагу, перш за все, способам спрямованості мотивації, не поглиблюючись у джерело її виникнення (внутрішні чинники). Одночасно дослідники єдині в думці про те, що мотивація є процесом досягнення цілей організації.

Таблиця 1.1

Визначення поняття "мотивація" різними авторами

Автори

Визначення "мотивації"

Мотив (від лат. moveo - "рухаю") - внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії.

Г.Г. Зайцев

Це спонукання до активної діяльності особистостей, колективів, груп, пов'язане з прагненням задовольнити певні потреби

Б.Ю. Сербінский

Це спонукання людей до діяльності

Е.А. Уткін

Стан особистості, що визначає ступінь активності та спрямованості дій людини в конкретній ситуації

А.М. Колот

Це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації.

О. П.0Колонтаєвський

Це процес розвитку й закріплення у працівників внутрішніх мотивів до діяльності.

Н. В.0Латиш

Це внутрішні причини, що спонукують працівника до діяльності.

Таким чином, мотивацію можна розглядати, з одного боку, як процес зіставлення образа своєї потреби з образом зовнішнього предмета (потреби). З іншого боку, мотивація (як механізм) - це внутрішній психічний механізм людини, що забезпечує пізнання предмета відповідно до потреби і запускає спрямовану поведінку з присвоєння цього предмета (якщо він відповідає потребі). Тому, мотивація може існувати в людині без сторонньої допомоги. А на підприємстві доцільно говорити про організацію чи управління мотивацією (мотиваційними процесами) людини, персоналу і ін.

Авторське розуміння поняття мотивація полягає у тому, що його варто розглядати як сукупність внутрішніх рушійних сил, обумовлене психікою людини, які спонукають її до активної діяльності та задають межі і форми цієї діяльності, додають спрямованість яка необхідна для досягнення певних цілей [62]. Мотивувати співробітників насильницьким чином неможливо. Тому система мотивації опирається на спеціальні зовнішні заходи, які мають цілеспрямований вплив на внутрішні цінності і потреби працівника з метою покращення результатів його трудової діяльності та реалізації цілей розвитку підприємства.

Таким чином, поряд з терміном "мотивація" у теорії та практиці мотивації персоналу широко використовується термін "стимулювання". Але й досі поширеною є думка про тотожність поняття "мотивації" та "стимулювання". Це обумовлено тим, що деякі вчені в основі стимулювання бачать не лише зовнішні, а й внутрішні чинники. Але стимули слід розглядати лише як зовнішні блага, за допомогою яких здійснюється вплив на мотивацію персоналу [62].

Отже, стимули виконують роль важелів впливу або носіїв "роздратування", що викликають дію певних мотивів [60]. В якості стимулів можуть виступати окремі предмети, дії інших людей, обіцянки, носії зобов'язань і можливостей, що надаються можливості та багато іншого, що може бути запропоновано людині в компенсацію за його дії або що він бажав би отримати в результаті певних дій.

Аналіз понять "стимулювання" (див. табл.1.2) з різних джерел [3-5, 9-10] дозволив нам сформулювати авторське поняття: стимулювання - це певний зовнішній вплив на людину, що дозволяє спонукати її до необхідної активної дії.

Отже, стимулювання передбачає сукупність дій суб'єкта управління, у тому числі створення умов (як зовнішній чинник), які допоможуть більш ефективно виконувати роботу за рахунок формування комплексу мотивів у працівника.

Стимулювання тим рідше застосовується в якості засобів управління людьми, чим вище рівень розвитку відносин в організації, якість робочої сили та ступінь зацікавленості в участі в справах організації, здійснюючи необхідні дії, не чекаючи або ж взагалі не отримуючи відповідного стимулюючого впливу [1, с. 192].

Таблиця 1.2

Визначення поняття "стимулювання" різними авторами

Автори

Визначення "стимулювання"

Стимул (від лат. stimulus - стрекало, батіг, пута) означає спонукання до дії, зовнішня спонукальна причина.

О.П. Колонтаєвський

Під стимулюванням слід розуміти процес формування менеджерами мотивів у працівників за допомогою використання певних стимулів.

Д.Н. Ушакова

Стимул - це причина, що спонукає до діяльності, що створює сприятливі умови для розвитку чого-небудь. Стимулювання в психології - це зовнішнє спонукання активності працівника, ефект якого опосередкований психікою людини, її поглядами, почуттями, інтересами, прагненнями і т. ін.

А.М. Колот

Стимулювати - це означає впливати, спонукати до цільової дії, давати поштовх зовні.

Ф.Н. Щербак

Об'єкт стає стимулом тільки тоді, коли він, неодмінно відбившись в почуттєвих або розумових образах, у той же час реально зачіпає потреби та інтереси особистості.

О.С. Виханський,

О.І. Наумов

Стимулювання праці - це спонукання людини до певної діяльності за допомогою внутрішніх і зовнішніх рушійних сил; завдання інтенсивності цієї діяльності, її кордонів, форм і спрямованості, у результаті чого досягаються певні цілі.

Таким чином, дослідження сутності понять "мотивація" та "стимулювання", дозволило на відміну від традиційного розуміння виявити взаємозв'язок та взаємозалежність цих понять (рис.1.1).

Так, мотивація - внутрішній спонукальний механізм, який формується на основі свідомості людини (працівника), виходячи з її потреб, здібностей та бажань і націлений на досягнення визначених результатів трудової діяльності [1, с.135].

Рис. 1.1 Місце та засоби впливу мотивації та стимулювання у процесі реалізації цільової дії

На людину впливають різні фактори які викликають у людини психоемоційні процеси (інтерес, радість, подив, страждання, гнів, відраза, презирство, страх, сором і0т. ін.). Ці фактори є оточенням людини (підприємство, товариство, близьке оточення і т. ін.), які впливають на його і спонукають за допомогою внутрішніх чи зовнішніх чинників, а отже прагненню до певної цільової дії.

А стимулювання - це комплекс зовнішніх чинників впливу на поведінку працівника [1, с.142]. Вони залежать від відносин людини з середовищем (це може бути бажання отримати винагороду, уникнути покарання тощо). Якщо людина працює через гроші, то гроші є зовнішнім чинником, якщо ж переважно через інтерес до роботи, то гроші виступають внутрішнім чинником.

Підприємство може цілеспрямовано застосовувати по відношенню до людини стимули для впливу на його зусилля, старання, наполегливість, сумлінність, цілеспрямованість у справі вирішення завдань, що стоять перед організацією, і включення відповідних мотивів.

Тому щоб мотивувати працівника замало використовувати матеріальне заохочення та метод "батога і пряника" необхідно створити сприятливі умови праці [2, с.112].

Таким чином, у процесі реалізації цільової дії механізм мотивації проходить через психоемоційні процеси людини та спонукають її до дії, в той час як стимулювання впливає безпосередньо на дії людини без його повного психологічного осмислення.

Стимулювання принципово відрізняється від мотивування. Суть цієї відмінності полягає в тому, що стимулювання - це один із засобів, за допомогою якого може здійснюватися мотивування. Стимулювання - це зовнішній вплив на людину для здійснення потрібної дії, а мотивація - це внутрішня рушійна сила, яка змушує людину певним чином діяти [5, с.57].

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій у цій сфері свідчить, що серед учених існують різні думки із приводу досліджуваних понять. А першочерговою задачею, у вивченні даної проблематики, є понятійно-теоретичне усвідомлення відмежування поняття "мотивація" від поняття "стимулювання".

Отже, розглянувши та проаналізувавши поняття "мотивація" та "стимулювання" можна зробити висновок, що ці поняття займають одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вони виступають безпосередньою причиною їхньої поведінки.

Поняття "мотивація" та "стимулювання" не є тотожними і тому потребують детального дослідження особливостей застосування одного та іншого в механізмі управління персоналом. Це забезпечить ефективність управління персоналом, що сприятиме покращенню добробуту працівників та зростанню прибутковості та конкурентоспроможності підприємства.

1.2 Основні елементи системи мотивації персоналу

Система мотивації персоналу - сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють працівників підприємства до ефективної праці заради досягнення цілей діяльності підприємства [10, с.164].

Основними елементами системи мотивації є потреба, мотиви та стимули [10, с.172].

Потреби людей за теорією ієрархії А. Маслоу об'єднав у п'ять основних груп, назви яких та ієрархія наведені на рис. 1.2.

Фізіологічні потреби - це потреби в їжі, воді, одязі, повітрі тощо, тобто ті потреби, які людина має задовольняти, щоб підтримувати організм у життєдіяльному стані [10, с.175]. Люди, які працюють лише задля задоволення фізіологічних потреб, концентрують свою увагу на оплаті та умовах праці.

Потреби безпеки. Це потреби, пов'язані з прагненням і бажанням людей досягти стабільного й безпечного становища. Люди намагаються уникнути хвилювань, прагнуть до порядку, розміреного ритму роботи, чітких правил. Для них важливими є гарантії зайнятості, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення. Вони прагнуть уникати ризику, неохоче сприймають нововведення.

Потреби приналежності й причетності включають прагнення людини до участі у спільних з іншими діях, входження до певних об'єднань людей.

Управління людьми, у яких переважають потреби приналежності й причетності, має передбачати впровадження партнерства між керівниками й підлеглими, групових форм організації праці, колективних заходів, що виходять за межі трудового процесу. Таких людей бажано залучати до громадської роботи [11, с.216].

Рис. 1.2 Схема ієрархії потреб А. Маслоу

Потреби визнання й самоствердження відбивають прагнення людей до впевненості в собі, компетентності, високої конкурентоспроможності, а також бажання, щоб оточення визнавало їх такими й поважало їх за це. Люди з загостреними потребами цієї групи прагнуть до лідерства, визнання авторитету в колективі. Управління такими людьми має передбачати використання різноманітних форм визнання їхніх заслуг, внеску в діяльність організації. Щодо цих працівників слід широко застосовувати форми морального заохочення [14, с.57].

Потреби самовираження об'єднують потреби, пов'язані з прагненням людини до найповнішої реалізації набутих знань, умінь, здібностей, навичок, особистого потенціалу [19, с.64]. Людям з превалюванням цих потреб слід доручати роботу творчого характеру, оригінальні завдання, надавати якомога більше свободи у виборі засобів і шляхів вирішення завдань.

На практиці поняття мотивації розглядається двояко - як процес створення стимулів до виконання робіт для конкретного працівника або трудового колективу; або як внутрішня характеристика спрямованості працівника на підвищення або зниження ефективності праці в тій або іншій сфері [4, с.35].

Відносно колективу підприємства система мотивації включає ряд елементів, взаємодія яких визначає її ефективність (рис. 1.3) [3, с.171].

Рис. 1.3 Елементи системи мотивації персоналу

На практиці результати мотивації завжди є більш менш невизначеними, що пояснюється двома обставинами:

при розробці стимулів неможливо врахувати всі психологічні особливості особи, оскільки деякі з них недоступні навіть при ретельному вивченні і аналізі;

в умовах крупних підприємств складно реалізувати індивідуальну мотивацію, оскільки процес носить більшою мірою груповий характер - орієнтується на "працівника", а не на "особу" [22, с.43].

При дослідженні системи мотивації не можна не враховувати, що окремі групи персоналу, посади і працівники грають різну по значущості роль у виробничому процесі підприємства [13, с.239]. Тому управлінські рішення по індивідуальній мотивації працівників, фахівців мають бути диференційовані і відрізнятися один від одного, залежно від того, яке значення для підприємства має їх праця.

Рівень отримуваних доходів і, як наслідок, якість життя працівника можна розглядати як один з аспектів ефективної реалізації його потенціалу і підвищення ефективності економічної діяльності господарства в цілому. Базою формування мотивації фахівця є рівень і якість його життя [13, с.215]. Від цих характеристик залежить, який саме мотив переважатиме в його професійній діяльності. Переважання тих або інших мотивів змінюється залежно від рівня матеріальної забезпеченості, задоволеності умовами роботи і побуту, ситуації, що складається, виникаючих проблем і перспектив на майбутнє, які визначає для себе сам працівник. Найбільш значними позитивними мотивуючими чинниками є: самостійність діяльності, можливість отримання додаткових прибутків, а також визнання, результати роботи [23, с.291].

Як основні чинники, що впливають на мотивацію фахівців, можна виділити:

– доступ до розпорядження матеріальними цінностями,

– уникнення можливих адміністративно-кримінальних санкцій, фінансову стабільність, наявність "потрібних" зв'язків,

– службово-посадові перспективи і можливості професійно - кваліфікаційного зростання,

– престиж посади, соціальний статус [24, с.96].

Основною проблемою формування ефективної мотивації сучасного фахівця ресторанної сфери є створення системи дієвих стимулів праці. Проте, зараз ефективною стала також так звана тіньова мотивація, як для керівника, так і для підлеглих (диференційовано від місця, що займає в ієрархії управління) [24, с.105].

Елементи системи мотивації в сучасних теоріях мають як спільні визначення так і відрізняються, вони розглянуті в таблиці Додатку А.

1.3 Характеристика і взаємозв'язок основних теорій мотивації

Результат діяльності підприємства значною мірою залежить від формування системи мотивації персоналу, яка полягає у здійсненні об'єктивної кількісної та якісної оцінки трудової активності працівника і визначенні відповідної винагороди Винагорода може бути моральна та матеріальна, форми і розмір її мають відповідати затраченим зусиллям. І лише тоді можна говорити про спонукальні мотиви до подальшої ефективної роботи працівника [29, с.51].

Найпершим із застосовуваних на практиці методів мотивації став так званий метод "батога й пряника". При цьому батогом виступали страх, голод, тілесне покарання, а пряником - певна матеріальна чи інша винагорода. Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації належить Ф. Тейлору, Ф. Гілберту й Л. Гілберт, Г. Емерсону, М. Фоллет, а також О.0Шелдону, А. Файолю, Е. Мейо.

Українські вчені також займалися теорією мотивації. Так, М. Волинський вважав за необхідне поліпшувати фізичні, моральні та інтелектуальні умови існування людини. М. Туган-Барановський одним з перших у світі здійснив чітку класифікацію потреб, за п'ятьма групами:

– фізіологічні;

– статеві;

– симптоматичні інстинкти та потреби;

– альтруїстичні;

– потреби практичного характеру [60].

Якщо відправною точкою вважати початок XX ст., то умовно можна виділити чотири етапи у розвитку теоретичних поглядів щодо мотивації.

Перший етап пов'язаний з виникненням "школи наукового управління" (1885-1920 p. p.), коли на зміну розпливчастим і досить суперечливим загальним принципам управління засновники школи - Ф. Тейлор, Г. Френк, Ф. Гілберт і М. Гантт запропонували наукову систему знань про форми і методи раціональної організації виробництва та праці (операції ручної праці, стимулювання трудового внеску, нормування праці).

Проте з розвитком продуктивних сил, зростанням суспільного багатства та "соціалізації" суспільного виробництва стало очевидним, що простий "пряник" не завжди спонукає до ефективної праці. Ця обставина примусила вчених і фахівців шукати нові шляхи для вирішення проблеми мотивації [60].

Другий етап у розвитку теорії мотивації пов'язаний із школою "людських стосунків" (1930-1950 p. p.). Її автором є американський соціолог Е. Мейо, який встановив, що участь робітників у виробництві є не лише техніко-економічним процесом з метою отримання заробітку, але й складним соціально-психологічним процесом. Школа рекомендувала застосовувати прийоми управління людськими взаєминами шляхом впливу безпосередніх керівників на підлеглих та забезпечення широких можливостей для спілкування в процесі роботи [60].

Третій етап формування наукових підходів до проблеми мотивації датується 60-70-ми роками XX ст. Уява про мотивацію, її природу та механізми дії збагатилися тоді цілим рядом змістових, прецесійних теорій мотивації трудової діяльності. Важливим є виникнення в цей період теорії "співучасті", запропонованої американським соціологом Д. Мак-Грегором. Учений обґрунтував також "теорію X" і "теорію Y", які узагальнили типові враження керівників про ставлення працівників до роботи. "Теорія X" виходить з того, що пересічний індивід є лінивим і прагне на роботі уникати трудових зусиль, тому його треба жорстко контролювати й примушувати. Основою "теорії Y" є те, що пересічний працівник за відповідної підготовки й належних умов здатний брати на себе відповідальність, виявляти творчий підхід і винахідливість [60].

Четвертий етап у розвитку теорії і практики мотивації пов'язаний з переоцінкою ролі й місця людини в суспільному виробництві, з новою "ідеологією" менеджменту, реформуванням виробничого менеджменту в менеджмент "людських ресурсів" [60].

Значний вплив на практику менеджменту персоналу й досі справляють змістові та процесійні теорії мотивації трудової діяльності.

Змістові теорії мотивації аналізують фактори, які впливають на поведінку людини, її трудову активність. Основна увага у цих теоріях сконцентрована на аналізі потреб людини та їх впливі на мотивацію трудової діяльності [36, с.142]. Ці теорії визначають структуру потреб, їх зміст, ієрархію, пріоритетність. Найвідоміші змістові теорії мотивації: теорія ієрархії потреб А. Маслоу, теорія М. Альдерфера, теорія двох факторів Ф. Герцберга та теорія набутих потреб М. Мак-Клелланда.

Основні теорії мотивації відображені в таблиці 1.3 [26].

Таблиця 1.3.

Основні теорії мотивації

Теорія

Автор або головний послідовник

Основні концепції

Класична

Фредерік В

Тейлор

Люди будуть в значній мірі зацікавлені в праці, якщо їх винагорода (матеріальна) буде тісно пов'язана з результатами праці.

Теорія потреб

Абрахаам Х.

Маслоу

Коли основні фізіологічні потреби задоволені, потреби більш високого порядку стають домінуючими і повинні бути враховані при мотивації вчинків.

Теорія людських відносин

Ренсіс Лікерт

Керівник є ключовим фактором мотивації. Він повинен дати відчути робітнику, що той являється членом колективу і займає в ньому важливе місце.

Теорія очікувань

Віктор Вруум

Мотивація робітника залежить від того, що він очікує від тих речей, які являються важливими для нього в якості нагороди за його чудову роботу (поведінку).

Фактор "2"

Фредерік Герцберг

Фактори підтримки (умови праці) можуть викликати у робітника почуття незадоволеності, але вони не являються головними мотивуючими факторами. До останніх відносяться потреби більш високого порядку, такі як суспільне визнання, робота сама по собі та можливість росту.

Теорія X і Y

Дуглас Мак-

Грегор

Умови передбачають, що декотрі індивідууми не люблять працювати. Такі люди можуть добре працювати тільки під наглядом. (теоріяX).

Інші самі мотивують для себе потребу працювати та знаходять внутрішнє задоволення в праці, якщо для цього створені необхідні умови (теорія Y).

Теорія установки цілей

Едвін.А. Локе

Свідомі потреби особистості визначають її дії. Ціль буде впливати на зусилля та вливати на вибір поведінки.

Теорія потреби досягнення

Девід.Ц. Мак - Клеланд

Шляхом встановлення порядку винагороди (визнання, просування по службі, досягнення певного службового становища тощо) та підсилення очікування, що винагорода буде результатом кращої поведінки (роботи), можна підсилити мотивацію більш продуктивної та якісної роботи.

Теорія зміни поведінки

Б.Ф. Скінер

Поведінка може бути керованою, уточненою та зміненою завдяки певним змінам в системі заохочень.

Справедливість

Д. Стейсі Адамс

Основним джерелом мотивації праці є справедливість, якої робітник очікує зустріти в трудовому колективі.

В основу теорії Маслоу покладені такі основні положення та ідеї:

люди постійно відчувають певні потреби;

явно виражені потреби, які відчувають люди, можна об'єднати в окремі групи;

групи потреб людей ієрархічно розміщені одна щодо одної;

потреби, якщо їх не задоволено, спонукають людину до дії, задоволені потреби не справляють мотивуючого впливу на людину;

якщо одну потребу задоволено, то на її місце стає інша незадоволена потреба;

звичайно людина має одночасно кілька різних потреб, що взаємодіють;

процес задоволення потреб відбувається знизу вгору; потреби, які перебувають ближче до основи "піраміди", потребують першочергового задоволення;

поведінку людини визначає найнижча незадоволена потреба в ієрархічній структурі;

потреби вищого рівня розпочинають активно впливати на людину після того, як задоволені потреби нижчого рівня;

потреби вищого рівня можна задовольнити більшою кількістю способів, ніж потреби нижчого рівня [31, с.127].

Теорія Маслоу стала значним внеском у розуміння того, що лежить в основі інтересів і дій людей. Керівники всіх рівнів, ознайомившись з теорією Маслоу, змогли переконатись, що мотивація людей визначається широким спектром потреб. Для того, щоб цілеспрямовано впливати на поведінку працівників, менеджер має знати, яким потребам вони віддають перевагу і якими потребами керуються в кожний момент. Водночас вкрай важливо, як випливає з цієї теорії, надати можливості працівникам задовольнити їхні пріоритетні потреби за допомогою такого комплексу дій, який сприяє досягненню цілей усього підприємства [31, с.138].

Теорія Альдерфера, як і теорія Маслоу, побудована на класифікації та аналізі потреб, обґрунтуванні їх впливу на поведінку працівників. На відміну від ієрархії потреб, запропонованої Маслоу, теорія Альдерфера виділяє три групи потреб:

потреби існування;

потреби зв'язку;

потреби зростання.

Порівняльний аналіз класифікації потреб, наведених в теоріях Альдерфера і Маслоу, свідчить про певну їх схожість. Так, потреби існування теорії, що розглядається, співвідносяться з первинними потребами в піраміді Маслоу, зокрема з фізіологічними та потребами безпеки [27, с.234].

Група потреб зв'язку повністю чи частково кореспондується з групою потреб приналежності й причетності. За Альдерфером, потреби зв'язку випливають з соціальної природи людини, її природного прагнення бути членом сім'ї, колективу, мати друзів, налагоджувати добрі стосунки з керівництвом та підлеглими. До цієї групи потреб можна віднести також частину потреб визнання й самоствердження з піраміди Маслоу, які пов'язані з прагненням людини належати до певних неформальних груп, партій, зі самоутвердженням людини як особистості [27, с.241].

Потреби зростання в теорії Альдерфера частково кореспондуються з потребами визнання й самоствердження в теорії Маслоу. Вони пов'язані з прагненням людини до задоволення статусних мотивів, з намаганням досягти впевненості в собі, самоствердитись та самовдосконалитись. Виділені Альдерфером три групи потреб, як і в теорії Маслоу, мають певну ієрархічність. Проте при цьому має місце їх принципова різниця: в теорії Маслоу рух від однієї потреби до іншої відбувається лише знизу вгору. Після досягнення першочергової мети, тобто задоволення потреби нижчого рівня, настає черга задоволення потреби вищого рівня й саме це, згідно з теорією Маслоу, є основною спонукальною силою поведінки. Згідно з теорією Альдерфера незадоволення потреби верхнього рівня посилює ступінь впливу потреби нижчого рівня й на її задоволення переключаються свідомі дії людини [27, с.242]. Отже, згідно з теорією Альдерфера ієрархія потреб відбиває рух не лише від нижнього до верхнього рівня потреб, але й передбачає зворотний рух, тобто посилення стимулюючої дії конкретних "нижніх" потреб, якщо не задоволено потребу вищого рівня.

Процес руху вгору за рівнями потреб Альдерфер назвав процесом задоволення потреб, а процес руху вниз - процесом фрустрації, тобто поразки в задоволенні потреб зростання.

Наявність двох напрямків руху щодо задоволення потреб відкриває згідно з теорією Альдерфера додаткові можливості для мотивації праці. Так, якщо в організації немає достатніх можливостей для задоволення потреб зростання працівника або якщо останні через суб'єктивні причини є не задоволеними, то працівник може зосередити свої зусилля на повнішому задоволенні потреб зв'язку чи потреб ще нижчого рівня.

Теорія Альдерфера має як прихильників, так і критиків. Володіння сутністю цієї теорії є корисним для практики управління, оскільки є чимало її емпіричних підтверджень. Урахування положень цієї теорії допомагає менеджерам у пошуку ефективних форм активізації діяльності підлеглих за умов, коли з об'єктивних чи суб'єктивних причин не можуть бути задоволені їхні потреби високого рівня.

У теорії й практиці менеджменту до 50-х років поширеною була думка, що задоволення чи невдоволення людини своєю поведінкою, діями, оточенням є двома полюсами, протилежностями, і якщо задоволення - це завжди мотивуючий фактор, то невдоволення - демотивуючий. Отже, достатньо ліквідувати причини невдоволення людини й мотивуючий вплив на її поведінку буде забезпечено. Проте основоположник двофакторної теорії Герцберг зі своїми колегами провів дослідження, метою якого було визначення факторів, які справляють мотивуючий і демотивуючий вплив на поведінку людини, породжують її задоволення чи невдоволення.

Результати дослідження засвідчили, що фактори, які спричинили зростання невдоволення, та їх усунення не обов'язково призводили до збільшення задоволення, посилення мотивації до праці. І, навпаки, із того, що якийсь фактор сприяв зростанню задоволення, аж ніяк не випливало, що в разі його усунення зростало незадоволення [33, с. 197].

Процес "задоволення - відсутність задоволення", за Герцбергом, в основному перебуває під впливом факторів, пов'язаних із змістом роботи, тобто факторів внутрішніх. Ці фактори справляють сильний мотивуючий вплив на поведінку людини й сприяють продуктивній роботі. Однак, коли вони відсутні, то це не спричиняє надто сильного невдоволення. До цієї групи належать такі потреби й фактори, як досягнення, визнання, відповідальність, просування по службі, робота як така [37, с.26]. Якщо ці потреби реалізуються, то людина зазнає задоволення й вони відіграють мотивуючу роль.

На процес "незадоволення - відсутність незадоволення" впливають фактори, в основному пов'язані з оточенням, в якому здійснюється робота, тобто ті, що мають зовнішній характер. Їх відсутність породжує у працівників відчуття незадоволення й справляє демотивуючий вплив на поведінку. Проте (і це є досить важливим) наявність факторів цієї групи не справляє мотивуючого впливу на поведінку людей, оскільки вони створюють сприятливі, "здорові" умови праці, які сприймаються людьми як належне. Ці фактори прийнято називати "факторами здоров'я", серед них можна назвати такі, як безпека на робочому місці, рівень заробітної плати, умови праці (освітлення, температура, шум тощо), розпорядок і режим роботи, відносини з колегами і підлеглими, контроль з боку керівництва, статус працівника.

На підставі проведених досліджень Герцберг дійшов висновку, що за наявності у працівника незадоволення, менеджер має сприяти усуненню факторів, що його породжують [54, с.154]. Герцберг також довів, що після усунення стану незадоволення марно намагатись мотивувати працівників за допомогою "факторів здоров'я". Тому менеджер має зосередити зусилля на використанні факторів-мотиваторів. У теорії Мак-Клелланда також виділяються три групи потреб: досягнення успіху, співучасті й влади [62].

Потреби досягнення успіху виявляються в прагненні людини до ефективнішого вирішення поставлених перед нею завдань, ніж вона це робила досі. Люди з яскраво вираженою потребою досягнення успіху, по-перше, бажають, як правило, самостійно визначати свої цілі, а по-друге, обирають не прості, а дедалі складніші цілі та завдання. Людям з високим рівнем потреби досягнення успіху подобається приймати рішення, вони "одержимі" проблемами, які вирішують, легко беруть на себе відповідальність.

Наявність у працівників підприємства високої потреби досягнення успіху справляє значний вплив на їхню активність і результати праці. Тому важливо регулярно оцінювати рівень потреби досягнення успіху у членів колективу, враховувати наявність цієї потреби при доборі кадрів та поточній атестації, сприяти її розвитку. Потреба у співучасті виявляється у прагненні людини до дружніх відносин з оточенням. Для людей з високою потребою співучасті характерним є намагання встановлювати й підтримувати дружні відносини, прагнення до входження в об'єднання людей і участі в колективній роботі. Людям важливо, що вони комусь потрібні, а оточення є небайдужим до них [51, с.321].

Працівникам з високою потребою співучасті важливо займати такі посади і виконувати таку роботу, щоб постійно бути в активній взаємодії з людьми. Керівництво організації має регулярно оцінювати рівень потреби співучасті в підлеглих і, якщо він високий, створювати режим найбільшого сприяння для задоволення даної потреби.

Потребу влади Мак-Клелландом віднесено до основних потреб. Виявом цієї потреби є прагнення контролювати дії людей, впливати на їхню поведінку, брати на себе відповідальність за дії та поведінку інших людей.

Потреба влади може мати дві грані: перша - прагнення мати якомога більше влади та впливу на людей; друга - прагнення мати владні функції, відмовляючись від будь-якої відповідальності за дії персоналу. Людей з високою мотивацією влади умовно можна поділити на дві групи [42, с. 205]. До першої належать ті, хто прагне влади задля влади, необмеженого права командувати іншими. Такі люди намагаються продемонструвати передовсім свою силу. Інтереси підприємства для них нерідко відходять на другий план.

До другої групи належать люди, які прагнуть влади для вирішення групових завдань. Вони задовольняють свою потребу влади тим, що визначають цілі колективу, ставлять завдання окремим виконавцям, самі беруть участь у процесі досягнення цілей.

У теорії Мак-Клелланда потреби (досягнення, співучасті, влади) не мають ієрархічного підпорядкування. Водночас Мак-Клелланд підкреслює необхідність урахування взаємного впливу всіх потреб на поведінку людей. Так, якщо людина займає керівну посаду й відчуває високу потребу влади, то для успішного виконання управлінської діяльності бажано, щоб потреба у співучасті була в неї відносно менш вираженою.

Кожна зі змістових теорій мотивації має певні особливості, свої переваги та недоліки. Для того, щоб краще розуміти поведінку працівників та впливати на неї належним чином, менеджерам необхідно знати їх і вміло використовувати.

Прецесійні теорії мотивації, на відміну від змістових теорій, розглядають мотивацію в іншому плані. Вони не заперечують впливу потреб на поведінку людей, але вважають, що остання визначається та формується не лише під впливом потреб. Ці теорії аналізують, як людина розподіляє зусилля для досягнення визначених цілей і як обирає конкретний вид поведінки.

Спрощена концепція процесійних теорій мотивації полягає в тому, що працівник, усвідомивши завдання й можливості щодо винагороди, співвідносить цю інформацію зі своїми потребами, можливостями, готовністю докласти необхідних зусиль та обирає для себе певний вид поведінки. Після цього він прагне досягти визначених за кількісними і якісними показниками цілей [35, с.84].

Найвідоміші процесійні теорії мотивації: теорія очікувань, теорія справедливості, концепція партисипативного (спільного) управління, модель Портера-Лоулера.

За конкретних обставин поведінка людини пов'язана з аналізом кількох альтернатив. Від того, якій з них людина віддає перевагу, залежатиме те, як вона себе поводитиме і яких результатів досягатиме, адже наявність активної потреби не є єдиною умовою мотивації людини. Людина має вірити, що обраний тип поведінки дійсно приведе до бажаної мети [33, с. 193].

Теорія очікувань розглядає залежність поведінки людей від таких обставин: чому людина віддає перевагу; що й скільки вона б хотіла отримати в результаті своїх зусиль; яких саме вона готова докласти зусиль заради цього.

Теорія очікувань своїм корінням сягає 30-х років і пов'язана з роботами К. Левіна. Проте автором концепції очікувань щодо поведінки людини та її мотивації є В. Врум [26, с.324].

Згідно з теорією очікування В. Врума не лише потреба є необхідною умовою мотивації людини для досягнення цілі, але й обраний тип поведінки. Теорія базується на тому, що поведінка працівників визначається поведінкою:

керівника, який при певних умовах стимулює роботу працівника;

працівника в разі впевненості, що йому буде видана належна винагорода;

працівника й керівника, які припускають, що в разі поліпшенні якості роботи їм буде видана певна винагорода;

працівника, який зіставляє розмір винагороди із сумою, яка необхідна йому для задоволення потреб [26, с.328].

Це означає, що в теорії очікування підкреслюється необхідність у перевазі підвищення якості праці й упевненості працівника, що це буде відмічено керівництвом і дозволить реально задовольнити свою потребу. Виходячи з теорії очікування, працівник повинен мати такі потреби, які можуть бути значною мірою задоволені в результаті винагороди. А керівник повинен надавати таке заохочення, яке задовольнятиме очікувану потребу працівника. Наприклад, на деяких підприємствах готельно-ресторанного бізнесу винагорода працівникам визначається у формі промислових товарів з огляду на те, що ці товари їм потрібні.

Теорія очікувань відкриває широкі можливості для менеджерів, які прагнуть посилити мотивацію своїх підлеглих. З теорії випливає, що очікування у людей є індивідуальними. Отже їх треба вивчати не менш досконально, ніж склад потреб.

Цінністю для підприємства є результати праці підлеглих. Будь-які зусилля працівників лише тоді чогось варті, коли вони мають продуктивний, результативний характер [41, с.426]. За цих умов менеджер має прищепити кожному працівникові стале переконання, що від його зусиль залежать результати праці, що саме від останніх залежить обсяг винагороди, а також, що отримані результати матимуть цінність як для самого працівника, так і для організації.

З теорії очікувань випливає й такий висновок: керівництво підприємства має постійно порівнювати запланований обсяг і структуру винагород з фактичними очікуваннями працівників.

Одвічним прагненням людини є прагнення до свободи й справедливості. Бажання отримати справедливу оцінку своїх дій є притаманним кожному. Справедливість у свідомості людей асоціюється з рівністю, однаковим ставленням до оцінки вчинків, результатів праці й відсутністю дискримінації. Якщо людина вважає, що до неї ставляться так, як до інших, оцінюють її за загальними критеріями, то вона вважає справедливим таке ставлення до себе й від того має задоволення. Але коли рівність (на думку конкретної особи) порушено, якщо "інші" незаслужено отримують більшу винагороду, то людина почуває себе ображеною, що призводить до невдоволення, зниження її трудової активності. Вплив справедливості, рівності на поведінку людини та її взаємовідносини з організацією є предметом однієї з процесійних теорій мотивації - теорії справедливості.

Засновником теорії справедливості є С. Адам, який на основі досліджень, проведених в компанії "Дженерал Електрик", сформулював положення цієї теорії.

Основна ідея теорії справедливості полягає в тому, що в процесі роботи людина постійно порівнює те, як були оцінені її дії чи заслуги, з тим, як були оцінені дії та заслуги інших. І на основі цього порівняння залежно від того, задоволена вона такою оцінкою чи ні, людина в подальшому змінює свою поведінку.

Думка, яка побутує в управлінській практиці, ніби нерівність підштовхує людей до поліпшення результатів, а рівність їх демотивує, не знаходить достатнього підтвердження. Справжню рівність не треба ототожнювати зі зрівнялівкою. Вона передбачає розподіл винагороди без урахування трудових затрат, внеску в результати роботи. Рівність - це однакова винагорода за однаковий внесок. Рівність погана лише тоді, коли загальний рівень результативності низький. Якщо він високий, то рівність є важливим спонукальним мотивом трудової діяльності.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.